Klauzula informacyjna

  • Home
  • /
  • Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arkadiusz Mrzyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ARMAX”, ul. Stawowa 41B, 43-254 Pawłowice, NIP: 638-104-95-54, adres poczty elektronicznej: biuro@armax-chemia.pl

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw,

b. przestawienia oferty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę,

2) jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

a. prowadzenia marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych oraz prowadzenia korespondencji, tj. stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 2 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem
takiego przetwarzania.

4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcami systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, w tym usługi prawne, itp.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, np na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.